Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023

04 april 2023

Lasten en baten Wijkraad Welgelegen

Lasten Begroting 2021Rekening 2021Begroting 2022Rekening 2022Begroting 2023
       
Personeelslasten001.5001.0501.200
Bestuursvergoeding/kosten3.7502.5880392500
Huisvestingskosten2500300104150
Activiteiten3.0005113.0001.5841.000
Betalingsverkeer250193200279300
Kosten Infomagazine12.00010.13011.0008.8779.500
Materiaal en middelen500933500143500
IT kosten5001942.6001.1921.250
AED Netwerk04.6643.2003.6291.500
       
Totaal lasten20.25019.21218.60017.25015.900
       
       
Baten Begroting 2021Rekening 2021Begroting 2022Rekening 2022Begroting 2023
       
Subsidie gemeente Apeldoorn007.50004.000
Contributie leden5.0005.6255.0005.2575.200
Advertenties Infomagazine5.0006.3695.0003.1036.000
Rente00020
Overige baten     
       
Totaal baten10.00011.99417.5008.36215.200
       
Resultaat (baten – lasten)-10.250-7.218-1.100-8.888-700

Toelichting bij de realisatie van 2022

 • In 2022 zijn de bestuursvergoedingen gestopt. Wel zijn er bestuurskosten gemaakt die niet aan andere kostenposten toegerekend konden worden.
 • De activiteiten bestonden uit de subsidie van buurt BBQ’s, informatiesessies en een afscheidsreceptie
 • De kosten van het wijkblad zijn in 2022 iets lager uitgevallen dan was begroot, onder andere vanwege een lager aantal pagina’s.
 • De IT kosten zijn lager uitgevallen dan was begroot vanwege de beeindiging van een contract voor webservices bij de vorige leverancier.
 • De gemeentelijke subsidie die begroot was is niet gerealiseerd vanwege de aanzienlijke restbalans van subsidies uit voorgaande jaren.
 • Het negatieve resultaat in 2022 wordt gedekt uit de eerder verkregen, maar niet benutte gemeentelijke subsidies uit voorgaande jaren.

Toelichting op de begroting van 2023

 • In 2022 blijven we actief met het wijkblad en het blijft 3 maal per jaar verschijnen. Het blad geniet brede waardering en is een belangrijk verbindingsmiddel voor de wijk. Wel zullen de kosten van het blad toenemen vanwege de recente inflatie.
 • Voor het maken en verspreiden zal in de toekomst ook een vergoeding worden gegeven.
 • In 2022 is de website volledig vernieuwd. De maandelijkse kosten voor het beheer en onderhoud zullen naar verwachting beperkt stijgen.
 • Het netwerk van AED’s is verder uitgebreid in 2022. In 2023 zal de aandacht uitgaan naar het technisch onderhoud van de AED’s en training van vrijwilligers in het gebruik van de AED’s.
 • Door middel van een actief sponsorbeleid zal geprobeerd worden de advertentieinkomsten verder te vergroten.
 • De vaste subsidiebijdrage door de gemeente is vervangen door een doelsubsidie. Hiervoor wordt voor 2023 ingeschat dat dit E4.000 zal zijn.

Balans Wijkraad Welgelegen

Activa (per 31-12) 20212022 Passiva (per 31-12) 20212022
         
Vlottende Activa    Kortlopende schulden   
Zakelijke Betaalrekening SNS3.859273 Voorziening terugbetaling gemeente4.8930
Zakelijke Spaarrekening SNS24.09313.593 Nog te betalen bedragen-2.0000
Kasgeld00     
         
Stand per 31-1227.95113.866 Stand per 31-12 4.8930
         
     Bestemmingsreserve   
     AED project -3750
       0 
         
     Stand per 31-1200
         
     Algemene reserve   
     Stand per 01-0132.79423.068
     Correctie balans 20202.37561
     Baten en lasten-7.218-8.888
     Voorziening4.893-375
         
     Algemene reserve 31-1223.06813.866
         
Totaal activa27.95113.866 Totaal passiva27.96113.866

Toelichting bij de balans 2022

 • 2022 was het eerste jaar dat de subsidie van de gemeente is gestopt. In 2021 is afgesproken dat een deel van de vooruitbestaalde subsidie teruggestort zou worden. Deze terugstorting ter hoogte van E4.893 heeft in 2022 plaatsgevonden.
 • Het resultaat van E8.888 is verwerkt in de algemene reserve.

Verklaring kascommissie

Luchtfoto 1