Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024

17 februari 2024

Jaarverslag– Penningmeester Wijkraad Welgelegen
Lasten en baten Wijkraad Welgelegen
LastenBegroting 2023Rekening 2023Begroting 2024
Personeelslasten1.2003500
Bestuurskosten5001.1381.000
Huisvestingskosten15000
Activiteiten1.0002.0382.000
Betalingsverkeer300311300
Kosten Infomagazine9.50010.02910.000
Materiaal en middelen500239500
IT kosten1.2501.3061.350
AED Netwerk1.5001.2004.500
Totaal lasten15.90016.61119.650
BatenBegroting 2023Rekening 2023Begroting 2024
Subsidie gemeente Apeldoorn4.0005.9235.000
Contributie leden5.2005.6815.500
Advertenties Infomagazine6.0009.4206.500
Rente0810
Overige baten000
Totaal baten15.20021.10517.000
Resultaat (baten – lasten)-7004.494-2.650
Toelichting bij de realisatie van 2023
Naast een subsidie van € 5.000,- ontvingen we subsidie voor bijenzaden die deur aan deur werden verspreid.
Een deel van de ontvangen advertentiebijdragen betreft nabetalingen van 2022.
In 2023 hebben 850 huishoudens contributie betaald.
Toelichting bij de begroting 2023
In 2022 blijven we actief met het wijkblad en het blijft 3 maal per jaar verschijnen. Het blad geniet brede
 waardering en is een belangrijk verbindingsmiddel voor de wijk. Wel zullen de kosten van het blad
toenemen vanwege de recente inflatie.
Voor het maken en verspreiden zal in de toekomst ook een vergoeding worden gegeven.
In 2022 is de website volledig vernieuwd. De maandelijkse kosten voor het beheer en onderhoud zullen naar verwachting beperkt stijgen.
Het netwerk van AED’s is verder uitgebreid in 2022. In 2023 zal de aandacht uitgaan naar het technisch onderhoud van de AED’s en 
training van vrijwilligers in het gebruik van de AED’s.
Door middel van een actief sponsorbeleid zal geprobeerd worden de advertentieinkomsten verder te vergroten.
De vaste subsidiebijdrage door de gemeente is vervangen door een doelsubsidie. Hiervoor wordt voor 2023 ingeschat dat dit E4.000 zal zijn.
Toelichting bij de realisatie van 2022
In 2022 zijn de bestuursvergoedingen gestopt. Wel zijn er bestuurskosten gemaakt die niet aan andere kostenposten toegerekend konden worden.
De activiteiten bestonden uit de subsidie van buurt BBQ’s, informatiesessies en een afscheidsreceptie
De kosten van het wijkblad zijn in 2022 iets lager uitgevallen dan was begroot, onder andere vanwege een lager aantal pagina’s.
De IT kosten zijn lager uitgevallen dan was begroot vanwege de beeindiging van een contract voor webservices bij de vorige leverancier.
De gemeentelijke subsidie die begroot was is niet gerealiseerd vanwege de aanzienlijke restbalans van subsidies uit voorgaande jaren.
Het negatieve resultaat in 2022 wordt gedekt uit de eerder verkregen, maar niet benutte gemeentelijke subsidies uit voorgaande jaren.
Luchtfoto 1