Verslag ALV april 2021

07 april 2022

Voor het eerst is een ledenvergadering via de online mogelijkheden gehouden waar we zo aan gewend zijn geraakt het afgelopen jaar. Dit vroeg om een andere voorbereiding en betekende ook een ander contact met elkaar tijdens de ledenvergadering. De online ALV duurde dan ook 45 minuten. We hopen de volgende keer elkaar weer live te treffen en zo van gedachte te wisselen.

De procedurele zaken zijn behandeld. Dit betekent dat het secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag over de jaren 2019 en 2020 zijn goedgekeurd nadat de kascommissie haar akkoord had gegeven. Helder, transparant en alles goed op orde. Complimenten voor de penningmeester! Daar zijn we natuurlijk blij mee.

Het afgelopen jaar is het bestuur vernieuwd met nieuwe leden. Marcel Hassink, Harco Klunder, Inte Wassenaar, Lex van der Heide en Wiard Ruisdonk zijn toegetreden. Daarbij treedt Koos Meijerink toe tot de vrijwilligers die op regelmatige basis het bestuur bijstaan bij de werkzaamheden die voor liggen. Ons gewaardeerde bestuurslid Folkert Bruining was al gestopt. Voor een overzicht van de actieve bestuursleden zie de laatste pagina van dit magazine.

Fransje heeft toegelicht wat er bereikt is mbt de speerpunten Schone Wijk, Veilige Wijk en Leefbare Wijk. Voor meer achtergrond informatie zie de link met sheets van de ALV 20 april 2021 die op de website https://www.wijkraadwelgelegen.nl staan.

De nieuwe verordeningen gebiedsparticipatie en bewonersinitiatieven zijn toegelicht. Zoals al bij de vorige ALV in 2019 besproken heeft dit impact op de wijk- en dorpsraden van Apeldoorn. De wijkraad ziet kansen en mogelijkheden en komt daar graag bij een ingelaste ALV in november 2021 op terug. Om dit voorstel ook goed te laten aansluiten op de wensen van de inwoners van de wijk wordt om feedback gevraagd op de volgende speerpunten:

Inwoner van de wijk vraagt of de wandelroute door de wijk wordt vormgegeven. De gesprekken hierover worden met de Gemeente Apeldoorn gevoerd. Ook hier kunt u op de website https://www.wijkraadwelgelegen.nl uw reactie kwijt of ons dat mailen naar info@wijkraadwelgelegen.nl. Alvast dank daarvoor.

De ALV is afgerond met een rondvraag en met twee oproepen. Ten eerste zijn wij op zoek naar inwoners die graag met ons de speerpunten willen uitwerken. Voor de historische wijk melden een deelnemer zich direct aan. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Als laatste zijn wij op zoek naar inwoners die onze website verder willen helpen ontwikkelen en beheren. Een mooie klus om ons online verder te onderscheiden. Kortom wie kent iemand of wil zelf bijdragen?

Hierna is de Algemene ledenvergadering beëindigd met natuurlijk dankzegging aan iedereen die erbij was en dit heeft mogelijk gemaakt door de voorzitter.

=== einde impressie ALV ===

Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkraad Welgelegen

Dinsdag 20 april 2021

  1. Opening

Dit is de eerste keer dat er een ALV digitaal gehouden wordt. Er zijn 17 deelnemers.
Twee afmeldingen: Harco Klunder en Wiard Ruisdonk.

  1. Verantwoording

Secretarieel jaarverslag 2019 en 2020, geen opmerkingen
Financieel jaarverslag 2019 en 2020, geen opmerkingen
Kascommissie, mevr. Kant geeft aan dat de administratie correct is uitgevoerd.

  1. Goedkeuring jaarstukken en decharge bestuur

 Bij acclamatie worden de jaarstukken goedgekeurd en wordt het bestuur decharge verleend.

  1. Benoeming nieuwe bestuursleden

Voor de kascommissie wordt Erik Fiks benoemd als nieuw lid, dhr. Tromp blijft aan en Folkert Bruining wordt reserve lid.

In het wijkraadbestuur komen Wiard Ruisdonk, Marcel Hassink en Lex van der Heide

Aftredend zijn dit jaar Fransje Vrancken en Kees van Assenbergh

Nieuw redactielid is Koos Meijerink

  1. Speerpunten wijkraad

Schone wijk
Veilige wijk
Leefbare wijk

Deze zijn in het kort toegelicht door de voorzitter.

Vraag van Folkert Bruining of het voorstel van de wandelroute door Welgelegen al vormgegeven wordt.
Actie ligt bij de stadsdeelmanager van de  gemeente,

  1. Subsidie/burgerparticipatie

Per 1-1-2021 is er een nieuwe subsidieregeling voor de dorps en wijkraden.
Wij, het bestuur, zijn bezig om de financiën voor dit jaar en het vervolg vorm te geven.

  1. Feedback

Het bestuur vraagt de wijkbewoners om feedback t.a.v. de speerpunten.

Toegevoegd zijn: Duurzame wijk, Historische wijk en Verbonden wijk.

Graag een voorkeur of nieuwe ideeën.

Dit zal het bestuur in de vorm van een enquête vragen via de website.

  1. ALV in november 2021

Mogelijk in november een extra vergadering.

     9.10. Rondvraag, sluiting

Er zijn geen vragen.
De voorzitter bedankt de deelnemers en sluit de vergadering.

Schermafbeelding 2022-04-05 om 18.04.38