Verkeersveiligheid: 30 km/uur of 50 km/uur

07 februari 2023

Donderdagavond 19 januari 2023 was een debat in het gemeentehuis Apeldoorn waar aan de hand van stellingen gesproken werd over deelmobiliteit, parkeerbeleid, verkeersveiligheid, laadinfrastructuur.

Bij de vergadering was wethouder Marco Wenzkowski aanwezig. Hij heeft o.a. mobiliteit in zijn portefeuille. Tijdens het debat werd gememoreerd aan de onveilige situatie bij de Noorderlaan.
Belangrijk is om te constateren dat de wethouder veiligheid op nr 1 heeft staan en een groot aantal politieke partijen voorstander is van 30km/uur op wegen met fietsstroken op de rijbaan. De wethouder wil hierover de komende periode met de politieke partijen doorpraten om tot afspraken te komen de verkeersveiligheid te verbeteren in Apeldoorn. Er is nog geen overeenstemming in de raad

Als vervolg op vorige artikelen in het wijkmagazine, zoomen we verder in op verkeersveiligheid.

De Tweede Kamer heeft op 27 oktober 2021 een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt een afwegingskader te ontwikkelen waarbij een maximumsnelheid van 30 km/uur als leidend principe gehanteerd wordt in de bebouwde kom.

Een hogere gemiddelde snelheid op een weg betekent een grotere kans op ongevallen met een grotere kans op een ernstige afloop. Een geloofwaardige maximumsnelheid die past bij de functie en het gebruik van de weg is dus van groot belang.

Snelheid heeft een enorme impact op de kans en de afloop van een ongeval. 30 km/uur is een veilige snelheid waar gemotoriseerd verkeer en fietsers dezelfde weg kunnen gebruiken.

Zeker voor de inwoners van Apeldoorn, ook m.n. voor de schoolgaande jeugd, is het belangrijk dat zij veilig door de stad kunnen fietsen. En omdat Apeldoorn fietsstad nr 1 van Nederland wil worden, is 30 km/uur een belangrijk middel, dat hieraan bij kan dragen.

Op wegen in de bebouwde kom waar geen vrij liggende fietspaden aanwezig zijn, wordt volgens de richtlijnen geadviseerd de snelheid te verlagen van 50 naar 30 km/uur.

Bij 30 km/uur, bedraagt de remweg 13 meter, bij 50 km/uur, remweg 28 meter, meer dan het dubbele.

Een voorbeeld van een weg zonder vrij liggende fietspaden (fietsstroken) waar, voor een deel, 30 km/uur geldt, is de Vlijtseweg. 

Nagegaan werd welke wegen vanaf de ringweg (o.a. Laan van Zevenhuizen, Laan van Maten, Ravenweg, Laan van Spitsbergen) richting centrum niet voldoen aan de criteria: 
1. -50 km/uur: vrij liggende fietspaden of 
2. -30 km/uur: bij fietsstroken op de rijweg. 


Hieruit kwam naar voren dat een drietal wegen (zijnde Sleutelbloemstraat, Kanaal Noord en (deel) Vlijtseweg) niet voldoen aan deze richtlijnen. Hier mag nog 50km gereden worden op een weg met fietsstroken. De wijkraad Welgelegen zal dit onder de aandacht blijven brengen bij de gemeente om ook hier de verkeersveiligheid te verbeteren

centrumring