Verslag ALV april 2022

12 april 2022

Aanwezig: Bestuur: Wiard, Marcel, Yvonne, Inte, Lex, Harco, Koen

Bewoners: M. Katgerman, J. Verhoeff, F. Bruining, C. van Reekum

Gemeente: Marcel Keurhorst

Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom, waarna een korte voorstelronde volgt.

Blik op onze aandachtspunten

In het afgelopen jaar heeft de wijkraad zich gericht op continuïteit, de financiën en de website vernieuwing. De corona situatie heeft ons daarbij danig parten gespeeld. In het komende jaar hopen we ons weer te kunnen richten op de 4 thema’s zoals ook op onze website vermeld (leefbare wijk, duurzame wijk, historische wijk, toekomstige wijk). Communicatie en samenwerking met de bewoners hebben daarbij prioriteit.

Financiële verantwoording

In 2021 is het beleid van de gemeente drastisch gewijzigd. In plaats van algemene subsidies worden nu doelgerichte subsidies verstrekt. Deze kunnen in principe door iedereen worden aangevraagd, waarmee de positie van de wijkraden is gewijzigd. De in 2020 en 2021 vooruitbetaalde subsidies zijn door omstandigheden (Corona) niet besteed. Hoewel de gemeente op het standpunt stond dat deze ongebruikte subsidies dienen te worden terugbetaald, is in goed overleg het bedrag beperkt tot € 4.893,-. Hiermee is de financiële toekomst voor 2022 gewaarborgd. Op de balans staan niet-begrote uitgaven voor het AED project en de vernieuwing van de website. De kascommissie is akkoord met het financieel verslag.

Goedkeuring jaarstukken en décharge bestuur

  1. Contributie voor 2022 wordt vastgesteld op € 6,-
  2. Het financieel verslag 2021 wordt goedgekeurd
  3. De begroting voor 2022 wordt goedgekeurd
  4. Er wordt décharge aan het bestuur verleend.

Benoeming nieuwe bestuursleden

In 2021 zijn Kees van Assenbergh en Fransje Vrancken afgetreden. De voorzitter spreekt namens het bestuur zijn waardering uit voor hun inzet in de afgelopen jaren. In 2022 is Koen Schotman toegetreden en het bestuur bestaat nu uit: Yvonne Eshuis, Harco Klunder, Inte Wassenaar, Wiard Ruisdonk (voorzitter), Lex van der Heide (secretaris), Marcel Hassink (penningmeester) en Koen Schotman, ondersteund door Koos Meijerink, Theo Boerkamp, Henk Adelerhof en Henk de Boer.

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van het bestuur voor 2022. Tevens worden A. Tromp en E. Fiks herbenoemd tot leden van de kascommissie met E. Klopman als reservelid.

Introductie nieuwe website

Harco Klunder presenteert de nieuwe website en licht het proces toe. De vernieuwing van de website is projectmatig aangepakt, waarbij 3 leveranciers zijn benaderd. De firma Spin in ’t Web is geselecteerd. In samenwerking met het bestuur is een toegankelijke en eigentijds vormgegeven website gemaakt, die aansluit bij het Magazine. De website is dossiergericht opgezet en het is eenvoudiger geworden om zelf content en foto’s te plaatsen. Het bestuur hoopt zo de communicatie tussen alle belanghebbenden te versterken.

Versterken communicatie en kennis- en informatie-uitwisseling

Het bestuur is van plan om te bouwen aan een communicatieteam om via de verschillende kanalen informatie te delen. Daarbij wordt samenwerking met andere verenigingen en organisaties gezocht.

Ook is het bestuur op zoek naar specialisten op specifieke terreinen b.v. duurzaamheid en verkeersveiligheid (zie ook vacatures op de website).

In de loop van het jaar zullen 3 bewonersinformatiebijeenkomsten worden gepland.

Rondvraag

Folkert: heeft een bijdrage voor heet Magazine voorbereid

Marcel: dankt de kascommissie voor hun werk

Wiard: In samenwerking met de gemeente wordt gestreefd volgende bewonersbijeenkomst voor de zomervakantie plaats te laten vinden

In het algemeen werd er waardering uitgesproken voor de vernieuwde website. Een mooi ‘uithangbord’ voor de wijk aldus een bewoner.

Sluiting

Om 20:20 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

Schermafbeelding 2022-04-05 om 18.04.38